Результат громадської експертизи молодіжної політики в Херсонській області в 2008 - 2010 рр

Публікуємо короткий звіт з громадської експертизи молодіжної політики в Херсонській області, який був проведений експертами Молодіжного центру регіонального розвитку за участі представників обласної організації КВУ та Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень й опублікованому в спецвипуску газети "Вільний вибір"

1. Діяльність Херсонської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, а також інших місцевих органів виконавчої влади, що відповідають за реалізацію державної молодіжної політики на рівні області відповідає вимогам чинного законодавства України, щодо здійснення державної молодіжної політики.
2. Для реалізації державної молодіжної політики у Херсонській області розбудовано мережа виконавчих та консультативно-дорадчих органів, які опікуються впровадженням різних напрямів державної молодіжної політики на рівні області.
Спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері реалізації державної молодіжної політики є Міністерство України у справах, сім'ї, молоді та спорту. В системі місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування були створені структурні підрозділи, які забезпечують реалізацію державної політики щодо молоді:
У Херсонській області також було створено такий підрозділ - Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації. Яке у відповідності до затвердженого Положення є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним відповідно голові обласної державної адміністрації та Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту.
У відповідності до розпорядження №681 від 21.06.2001 р. "Про затвердження положення про Молодіжний центр праці" у Херсонській області було створено Молодіжний центр праці.
З метою організації виконання в області постанови Кабінету міністрів України від 27 серпня 2004 року № 1126 „Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" було розроблено розпорядження №1125 від 04.10.2004 р. "Про організацію виконання в області постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 року №1126 „Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю". Цим розпорядженням було затверджено Положення про Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.
3. Херсонською обласною державною адміністрацією, Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту створено систему консультативно- дорадчих органів, щодо реалізації державної молодіжної політики. Серед яких можна назвати - Молодіжну раду при ХОДА, колегія Управління. Розпочато роботу над створенням мережі консультативно-дорадчих органів у районах та територіальних громадах Херсонської області. Добровільність та ініціативність органів виконавчої влади на обласному рівні щодо залучення громадськості до вироблення політики, делегування певних повноважень повністю відповідає європейським нормам та підходам у реалізації політики на регіональному рівні.
4. Реалізація державної молодіжної політики у Херсонській області здійснюється на основі впровадження необхідної програми з реалізації молодіжної політики в області здійснюється, в першу чергу, шляхом впровадження відповідної Обласної програми, яка розроблена за ініціативи обласної державної адміністрації та ухвалена Херсонською обласною радою 28 квітня 2010 року.
Мета Програми полягає у підвищенні ролі молоді в розбудові демократичного громадянського суспільства, створенні належних умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку молодих громадян.
Основними завданнями Програми є:
- сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян;
- активізація роботи із залучення молоді, у тому числі з числа осіб з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями, до участі у громадському та суспільному житті;
- підтримка діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій;
- сприяння соціальній адаптації, зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді, вдосконалення її професійної організації відповідно до потреб ринку праці;
- формування у молоді усвідомлення необхідності
у здоровому і безпечному способі життя, проведення профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі;
- здійснення заходів щодо інтеграції української молоді у світову та європейську молодіжну спільноту;
- сприяння ефективній діяльності молодіжних центрів праці, центру ресоціалізації наркозалежної молоді, інших закладів та установ для молоді;
- залучення молоді до участі у формуванні інформаційного простору, роботи у засобах масової інформації.
Даний механізм є виправданим та повністю відповідає як вимогам українського законодавства, так і практиці, що склалася у державі. Адже такий підхід надає можливості як чітко окреслити коло наявних молодіжних проблем, визначити пріоритети та завдання, включити до програми регіональні особливості та сконцентрувати як фінансові, так і людські ресурси.
5. Моніторинг повідомлень засобів масової інформації, сайту обласної державної адміністрації засвідчив, що на даний момент, місцеві ЗМІ не розглядаються як канал налагодження взаємодії та співпраці між молоддю та органами державної влади жодною зі сторін. Опитування зафіксувало суттєву проблему у комунікації молоді з органами влади: з одного боку молодь заздалегідь впевнена в неефективності звернення до органів влади за допомогою, а з іншого, лише незначна кількість молоді особисто намагалась звернутися до держави. Значна частина молоді не знає як само можна звернутися за допомогою до органів влади. Тому розпочата діяльність Управління у справах сім'ї, молоді та спорту щодо розробки та друку власної газети, створення сайту повністю відповідає питанням часу та потребам безпосередніх отримувачів послуг, головне, щоб обране наповнення та інформація була потрібна молодим людям Херсонщини.
6. Безперечно факт розуміння необхідності розробки та реалізації відповідної програми є позитивним. Але аналіз аналогічних програм за попередні роки засвідчив доволі низьку якість наповнення програм з реалізації державної молодіжної політики у Херсонській області. Обласна програма, за своєю суттю, мала б визначити пріоритети та завдання, які б узгоджувалися не лише з відповідною Державною програмою, але й регіональною специфікою проблеми, на вирішення якої ухвалюються подібні документи. У той же час чинна Обласна програма дублює відповідні
положення Державної програми та інших документів органів виконавчої влади на рівні держави. Фактично програма перенасичується заходами та ініціативами чим провокується розпорошеність і так обмежених ресурсів по нездійсненій кількості завдань, що інколи не підтверджуються жодними діями та необхідністю.
7. Попри наявну співпрацю з організаціями громадянського суспільства, ми можемо констатувати що у реалізації державної молодіжної політику на території Херсонської області продовжують зберігатися так звані «білі плями» молодіжної політики - райони та громади де не існують молодіжні, громадські організації та об'єднання, консультативно-дорадчі органи, що репрезентують молодь. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування фактично вибудовують систему реалізації державної молодіжної політики у жорсткому напрямі з центру до безпосереднього отримувача послуг. Активна діяльність з реалізації державної молодіжної політики відповідно консолідується навколо декількох «географічних центрів». В результаті місцеві програми з реалізації державно молодіжної політики трансформуються у «перелік заходів», попри збереження назви «програма». Ми отримуємо парадоксальну ситуацію, коли місцеві бюджети фінансують не вирішення проблем і не покращення положення молоді, а проведення окремих заходів чи дійств. Відповідно замість звіту про реалізацію певної програми, ми отримуємо інформацію про перелік заходів, які інколи
взагалі важко інтегруються в єдину систему.
8. З точки зору виконання завдань Обласної програми найбільша активність демонструється в реалізації інформаційної складової програми - інформування молоді щодо питань Сніду, Віл, репродуктивного здоров'я, захисту прав, можливостей працевлаштування. Дані діяльність здійснюється у різноманітних формах - конкурси, Брейн-ринги, семінари, вуличні акції, проведення тренінгів
та семінарів, круглих столів тощо. До даної діяльності активно залучаються діючі громадські організації, чим забезпечується залучення додаткових ресурсів, можливостей та методів. У той же час в цій роботі превалює ініціативність переважно з боку недержавних організацій
Висновки
Фактично ми можемо констатувати наявність наступних проблем:
1. Молодь сама по собі, а державні органи самі по собі.
- За результатами аналізу представництва молодих депутатів в радах всіх є досить низьким, жоден з молодих депутатів не представляє інтереси молоді та не опікується молодіжною політикою.
- За результатами подання інформаційних запитів ми виявили загальну неготовність органів влади вести системну аналітичну роботу по вивченню реального стану молоді.
- Мабуть, якщо б депутати Херсонської обласної ради,як це роблять їхні колеги в сусідній Росії, Польщі, й схотіли б почути доповідь про молодь на Херсонщині, вони б не змогли отримати систематизованої та проаналізованої інформації.
- Неготовність місцевих державних органів також базується й на недосконалості нормативних актів та того, що молодь фактично залишається поза увагою влади.
2. Наявна фактична централізація та нескоординованість систем управління, що займаються вихованням та освітою дітей та молоді, її духовним та культурним розвитком, наданням їм соціальних послуг та тими, хто займається супроводом реалізації головних засад молодіжної
політики.
Наслідком є розпорошеність й так невеличких ресурсів, що спрямовуються на потреби розвитку дітей та молоді, а також недосягання мети діяльності державних структур у сфері молодіжної політики.
3. Четверта проблема є наслідком неналежного фінансування та низького рівня соціального захисту молодих працівників. Це - низький рівень кваліфікації кадрів, відсутність кваліфікованої освіти. В умовах нестабільності та невпевненості важко утримати кваліфікованих працівників, особливо в районах області. До роботи приходять працівники, що не мають досвіду, не знають тонкощів роботи з молодіжними організаціями та молоддю, не розуміють специфіки сучасних напрямів розвитку, системи та механізмів соціального інвестування тощо. Це відповідно впливає на якість виконання державної молодіжної політики. Під час аналізу розпоряджень, було знайдено лише невелику кількість рішень, щодо аналізу ефективності виконання тих чи інших програм, а ті що були, визначали
формальну ефективність, без глибинного аналізу, тим самим стверджуючи, що програма була виконана.
4. Недостатній та несистематичний рівень співпраці з громадськими організаціями, і як наслідок несистематичність у залученні соціального інвестування, концентрації зусиль громадських організацій по створенню дієвої самогенеруючої мережі громадської дії в районах області. Тільки у 2010 році була повернута традиційна для регіону практика проведення конкурсу соціальних молодіжних проектів. Але даний конкурс проводиться виключно для обласних організацій, тим самим відсторонюючи від можливостей отримати підтримку організаціями з міст та районів області. Фактично єдиний конкурс окрім області проводиться у м Каховка.
У частині сільських районів області відсутня систематична державна діяльність по реалізації молодіжної політики.
Робота в області у сфері молодіжної політики зводиться до екстенсивних форм, що не вимагають застосування нових інноваційних підходів, відсутня систематична оцінка ефективності, досягнення довгострокових результатів від діяльності.
Фактично не задіяний потенціал громадських організацій в сфері реалізації державної політики, хоча в області сформувалися потужні громадські об'єднання, які демонструють високий рівень професіоналізму.
Рекомендації «Молодіжна політика в інтересах молоді»
Забезпечити відхід від патерналізму, який поряд із завданнями виховного впливу на молоде покоління, передбачає забезпечення активної та безпосередньої участі молодих громадян через представництво громадських організацій у розробці та здійсненні цієї політики через впровадження інноваційних підходів щодо підтримки молодіжних ініціатив державними структурами та, що означатиме перетворення молоді з об'єкта в активного суб'єкта державної молодіжної політики
Молодіжна політика є інструментом, що має забезпечити у комплексі стратегічного розвитку країни геополітичну конкурентоспроможність Української держави, а також розвиток місцевих громад та суспільства протягом наступних 10-15 років. Різноманітні дані аналізу та прогнозів середньо- та довгострокових тенденцій визначають, що найбільш важливими змінами майбутнього є перехід до самоорганізації суспільства. Самоорганізація громадян, їх об'єднань та бізнесу, їх взаємодія - мають стати основою суспільства майбутнього. Треба визначити, що ефективна практична реалізація може відбуватися насамперед на рівні місцевих громад, що наближені до реальних потреб та участі молоді. Розбудова молодіжної політики «знизу до гори» має збалансувати державну політику та стати її пріоритетом.
Необхідно серйозно проаналізувати чинні нормативно - правові акти, що діють в області стосовно молоді, щодо ефективності їх виконання, з залученням молодіжних громадських організацій розробити чіткі критерії оцінки ефективності, розробити систему звітності за проведені заходи у рамках обласної програми підтримки молоді.
З залученням експертів, представників молодіжних громадських організацій, консультативно дорадчих органів та засобів масової
інформації створити можливості для проведення щорічних слухань, щодо становища молоді у Херсонській області у вигляді доповіді голови обласної державної адміністрації з її подальшим
оприлюдненням за участі голови обласної ради, депутатів обласної ради, голів районних державних адміністрацій, районних рад, міських голів, представників громадських організацій.
Потрібно налагодити широку публічну діяльність,
щодо інформування громадськості про діяльність органів державної влади області у сфері молодіжної політики з дотриманням чинної законодавчої бази та використанням передових
інформаційних технологій (Web 2.0).
Започаткувати системи соціального інвестування на рівні територіальних громад Херсонської області, проаналізувати можливості залучення міжнародної технічної допомоги для
вирішення наявних проблем молодих людей Херсонської області. Розглянути можливість покращення ситуації у даній сфері через запровадження механізмів Молодіжного банку, як певної програми, чи напряму роботи Фонду розвитку громади.
На підставі аналітичних досліджень та за безпосереднього залучення компетентних громадських діячів, науковців, аналітиків, необхідно підготувати обласну комплексну програму підтримки молоді "Молодь Херсонщини" на 2011 - 2016 роки, з урахуванням пропозицій резолюції Молодіжного форуму. Розробку нової програми доручити спеціально створеній робочій групі із залученням не лише представників органів виконавчої влади, а й громадських організацій, наукових та освітніх установ, незалежних експертів. Обов'язковою умовою початку роботи даної групи має бути попередня розробка портрету молоді Херсонської
області.
Підвищити міжгалузеве та між секторне партнерство відповідних державних органів та громадських організацій, засобів масової інформації, що опікуються реалізацією державної молодіжної політики у Херсонській області через оцінку існуючої моделі координації зусиль на рівні області. Одним з перших кроків може бути спільний круглий стіл, конференцію за участю відповідних органів та організацій з метою обміну існуючим досвідом, практикою роботи та баченням подальших дій у сфері впровадження державної молодіжної політики на території області.
Започаткувати обов'язкову практику по завершенню реалізації програм з реалізації державної молодіжної політики проводити незалежну (зовнішню) експертизу ефективності реалізації програми.
Команда експертів

Джерело: "Вільний вибір", спецвипуск з моніторингу молодіжної політики в Херсонській області в 2008 - 2010 рр.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи